Dare To Switch:

krijg meer evenwicht in werk en privé

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING SLICHAIR

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. Jouw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.

SLICHAIR vindt jouw privacy belangrijk. Wij gaan dan ook op een veilige en confidentiële manier om met uw persoonsgegevens.

WIE TE CONTACTEREN IN GEVAL VAN VRAGEN?

Verwerkingsverantwoordelijke: SLICHAIR Comm.V – Kastanjedreef 11 – 9080 Lochristi – BE 0597.921.955.

De correcte toepassing van deze richtlijnen voor privacy, dataverwerking en security is belangrijk voor SLICHAIR wat resulteert in de organisatie van opleidingen met bijscholing enerzijds en de organisatie van de beslechting van geschillen anderzijds.

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op via info@karinaverhoeven.com.

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

SLICHAIR verwerkt gegevens welke jij zelf ter beschikking stelt als cliënt of als LinkedIn-connectie ten behoeve van de kerntaken en de communicatie daarrond.

SLICHAIR doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoons- en dossiergegevens. SLICHAIR houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

SLICHAIR jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt als cliënt of als LinkedIn-connectie; verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

SLICHAIR om jouw toestemming vraagt als er gegevens nodig zijn voor dossierverwerking of communicatie, welke je niet zelf beschikbaar hebt gesteld als cliënt of als LinkedIn-connectie, tenzij SLICHAIR een gerechtvaardigd belang inroept;

SLICHAIR passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens volgens de administratief en technisch gangbare normen voorhanden is;

SLICHAIR geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij met jouw toestemming of gerechtvaardigde eis;

SLICHAIR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Jij hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van het persoonsgegeven welke SLICHAIR van jou ontvangen heeft. Je kan ook steeds de LinkedIn-connectie verbreken. Ook kan je bezwaar (verzet) maken tegen de bewaring of verwerking van jouw persoonsgegevens of een deel hiervan.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, wend je dan tot info@karinaverhoeven.com.

SLICHAIR kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Onze facturen zijn betaalbaar te Lochristi binnen 15 dagen na ontvangst. Een voorschot van € 500 euro wordt gevraagd bij de start van de overeenkomst.
  • Eventuele klachten moeten per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan ons binnen de 8 dagen na de geleverde diensten.
  • Elk bedrag dat onbetaalbaar blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven van 1% per begonnen maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
  • Alle geschillen, van welke aard ook, kunnen slechts beslecht worden door arbitrage en overeenkomstig het Belgisch recht. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één onpartijdige en onafhankelijke arbiter, aangesteld door de beheerder van het gespecialiseerde web platform www.arbiters.be. Mededelingen verlopen via het elektronisch adres van de geadresseerden. De partijen machtigen het scheidsgerecht uitdrukkelijk om te beslissen als goede personen overeenkomstig art. 1710 § 3 Gerechtelijk Wetboek.
  • Bij eventuele geschillen over de interpretatie of toepassing van deze opdracht zullen beide partijen een minnelijke schikking nastreven.
  • Een schadevergoeding wordt gevraagd aan de klant bij annulering van de betrokken opdracht à rato van 100 % van het voorziene factuurbedrag, indien de annulering gebeurt in de week waarbinnen de opdracht ingaat, 50% van het voorziene factuurbedrag, indien de annulering van de opdracht of van een deelafspraak gebeurt vanaf de 30 dagen voordat de afspraak ingaat.
  • Bij verschuiving naar andere data betaalt de opdrachtgever een vergoeding voor die afspraak van 30% van de prijs als de verschuiving een maand vooraf kenbaar werd gemaakt. Indien later, wordt de afspraak aangerekend.
  • In geval van overmacht voor de opdrachtgever of opdrachtnemer wordt gemeenschappelijk overlegd.
  • Slichair Comm. V. met zaakvoerder Karina Verhoeven, is en blijft titularis van de auteursrechten en exploitatierechten van de ter beschikking gestelde materialen (syllabus, test, methodiek, enz.)
Kastanjedreef 11 - 9080 Lochristi - België - - 0484 37 04 29 0484 37 04 29 - BTW BE 0597.921.955 - Privacyverklaring
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken